Northbrook Hall (now known locally as Lalkuthi) is one of the ancient and beautiful architectural landmarks of Dhaka, the capital of Bangladesh.

Author: nevlu123

Description: Northbrook Hall (now known locally as Lalkuthi) is one of the ancient and beautiful architectural landmarks of Dhaka, the capital of Bangladesh.


### ** Hello friends i juat uploaded another video for d.tube user and all as like before.

It located on the Wise Ghat on the river Buriganga. The building was erected as a town hall to commemorate the visit, when Governor-General George Baring of Northbrook visited Dhaka in the 5th. The then rich local people of Dhaka named the building Northbrook Hall in honor of Governor General Northbrook. Dhaka Municipality welcomed Rabindranath Tagore on 8 February 1920. Currently the building has the responsibility of being used as a Dhaka City Corporation and Auditorium. The road adjacent to this building is known as Northbrook Hall Road.

History

The construction of Northbrook Hall was completed at the end of the 5th. Bhawal Raja Rajendra Narayan Roy Chowdhury donated Rs. However, the building was inaugurated on May 7, 2015. At that time, the Commissioner of Dhaka inaugurated Northbrook Hall. Meetings and other formal activities of the then officials and rich people were organized in this building. The adjoining road was later renamed Northbrook Hall Road. The building was converted from a town hall to a library in 122, and a clubhouse called Johnson Hall was attached to it. The library began its journey with a small number of books, but within a few years the number of its books exceeded 3,000. In the 5th, a book was brought from Belat for this library. Dhaka Municipality welcomed Rabindranath to the World Cup on 8 February 1920.

During the Pakistan era, Northbrook Hall began to lose its heritage. The library became unusable and neglected by the authorities. The number of readers gradually decreases. During the War of Liberation most of the books in this library were destroyed. Despite the independence, much has not been done to recover the lost heritage of the library. At various times around Northbrook Hall, there was a convention center and a public-spirited building, which has largely absorbed the attraction. According to Rule 20, Northbrook Hall is listed as a great planned installation by Rajuk. The hall is currently under the supervision of Dhaka City Corporation. At present, Farashganj Sporting Club is the office of Commissioner No.1 in the area. The DCC Community Center and the Office of the Farsaganj Diabetic Association are located.

Naming Lalkuthi

The Northbrook Hall building, built in 122, was painted red. And later this Northbrook Hall was called Lalcuthi. So its name is Northbrook Hall or Lalcutty.

Architecture

The Northbrook Hall building was built on a large land area in the Wiesghat area on the banks of the Buriganga River, considering the various advantages of the Mughal construction style and strategy. There are four ornately decorated minarets on either side of this building on the shiny red Langa. The octagonal minarets are characterized and crafted. There is an entrance door on the north side of the building. All the doors are equestrian and semi-circular. The top of the building is very high as a monument to the Muslim tradition. Located far below the summit, the decorative lower deck. At that time, the building looked like one from the south and from the north it was completely different. As a result, a new visitor could not understand the sudden appearance of the building. From the banks of the river Buriganga, the monolithic cows of the building have a huge red dome, high peaks, and low pits. The side of the building was very interesting to see. However, now the building is no longer visible while running through the buriganga as various shops are set up on the south side of the hall.

Northbrook Hall (nou bekend as Lalkuthi) is een van die antieke en pragtige argitektoniese bakens van Dhaka, die hoofstad van Bangladesh.

Dit is in die Wyse Ghat aan die Buriganga-rivier geleë. Die gebou is as 'n stadsaal opgerig ter herdenking van die besoek, toe goewerneur-generaal George Baring van Northbrook in die 5de Dhaka besoek het. Die destydse ryk inwoners van Dhaka het die gebou Northbrook Hall benoem ter ere van goewerneur-generaal Northbrook. Die munisipaliteit van Dhaka het Rabindranath Tagore op 8 Februarie 1920 verwelkom. Die gebou het tans die verantwoordelikheid om as 'n Dhaka City Corporation en Auditorium gebruik te word. Die pad langs hierdie gebou staan ​​bekend as Northbrook Hall Road.

geskiedenis

Die konstruksie van Northbrook Hall is aan die einde van die 5de voltooi. Bhawal Raja Rajendra Narayan Roy Chowdhury het Rs geskenk. Die gebou is egter op 7 Mei 2015 ingehuldig. Destyds het die Kommissaris van Dhaka Northbrook Hall ingehuldig. Vergaderings en ander formele aktiwiteite van die destydse amptenare en ryk mense is in hierdie gebou gereël. Die aangrensende pad is later hernoem na Northbrook Hall Road. Die gebou is in 122 van 'n stadhuis na 'n biblioteek omskep, en 'n klubhuis genaamd Johnson Hall is daaraan geheg. Die biblioteek het met 'n klein aantal boeke begin, maar binne enkele jare het die aantal boeke meer as 3 000 oorskry. In die 5de word 'n boek uit Belat vir hierdie biblioteek gebring. Dhaka Munisipaliteit het Rabindranath op 8 Februarie 1920 verwelkom.

Gedurende die Pakistan-era het Northbrook Hall sy erfenis begin verloor. Die biblioteek het onbruikbaar geraak en deur die owerhede verwaarloos. Die aantal lesers neem geleidelik af. Tydens die Vryheidsoorlog is die meeste boeke in hierdie biblioteek vernietig. Ondanks die onafhanklikheid is daar nie veel gedoen om die verlore erfenis van die biblioteek te herstel nie. Op verskillende tye rondom Northbrook Hall was daar 'n konferensiesentrum en 'n openbare geesgebou wat die aantrekkingskrag grootliks opgeneem het. Volgens Reël 20 word Northbrook Hall gelys as 'n wonderlike beplande installasie deur Rajuk. Die saal is tans onder toesig van Dhaka City Corporation. Op die oomblik is Farashganj Sporting Club die kantoor van Kommissaris No.1 in die gebied. Die DCC-gemeenskapsentrum en die kantoor van die Farsaganj Diabetiese Vereniging is gevestig.

Lalkuthi benoem

Die Northbrook Hall-gebou, gebou in 122, is rooi geverf. En later word hierdie Northbrook-saal Lalcuthi genoem. Die naam is dus Northbrook Hall of Lalcutty.

argitektuur

Die Northbrook Hall-gebou is op 'n groot grondgebied in die Wiesghat-omgewing aan die oewer van die Buriganga-rivier gebou, met inagneming van die verskillende voordele van die Mughal-konstruksiestyl en -strategie. Daar is vier sierlike versierde minarette aan weerskante van hierdie gebou aan die blink rooi Langa. Die agthoekige minarette word gekenmerk en vervaardig. Daar is 'n ingangsdeur aan die noordekant van die gebou. Al die deure is perdry en halfsirkelvormig. Die top van die gebou is baie hoog as 'n monument vir die Moslem-tradisie. Die dekoratiewe onderdek is ver onder die top geleë. Destyds het die gebou uit die suide gelyk en uit die noorde heeltemal anders. As gevolg hiervan kon 'n nuwe besoeker die skielike voorkoms van die gebou nie begryp nie. Van die oewer van die Buriganga-rivier af het die monolitiese koeie van die gebou 'n groot rooi koepel, hoë pieke en lae kuile. Die kant van die gebou was baie interessant om te sien. Die gebou is egter nou nie meer sigbaar terwyl dit deur die buriganga loop nie, aangesien verskillende winkels aan die suidekant van die saal opgerig is.

Ang Northbrook Hall (kilalang lokal na ngayon bilang Lalkuthi) ay isa sa mga sinaunang at magandang landmark ng arkitektura ng Dhaka, ang kabisera ng Bangladesh.

Matatagpuan ito sa Wise Ghat sa ilog Buriganga. Ang gusali ay itinayo bilang isang bayan ng bayan upang gunitain ang pagbisita, nang dumalaw sa Dhaka si Gobernador-Heneral George Baring ng Northbrook. Ang dating mayaman na lokal na mamamayan ng Dhaka ay pinangalanan ang gusali Northbrook Hall bilang karangalan kay Gobernador General Northbrook. Ang bayan ng Dhaka ay tinanggap ang Rabindranath Tagore noong ika-8 ng Pebrero 1920. Sa kasalukuyan ang gusali ay may pananagutan na magamit bilang isang Dhaka City Corporation at Auditorium. Ang kalsada na katabi ng gusaling ito ay kilala bilang Northbrook Hall Road.

Kasaysayan

Ang pagtatayo ng Northbrook Hall ay nakumpleto sa pagtatapos ng ika-5. Si Bhawal Raja Rajendra Narayan Roy Chowdhury ay nag-donate ng Rs. Gayunpaman, pinasinayaan ang gusali noong Mayo 7, 2015. Sa oras na iyon, inisyu ng Komisyonado ng Dhaka ang Northbrook Hall. Ang mga pagpupulong at iba pang pormal na aktibidad ng mga opisyal at mayayamang tao ay naayos sa gusaling ito. Ang kalapit na kalsada ay pinalitan ng pangalan sa Northbrook Hall Road. Ang gusali ay na-convert mula sa isang bayan hall sa isang silid-aklatan noong 122, at isang clubhouse na tinatawag na Johnson Hall ay nakalakip dito. Sinimulan ng aklatan ang paglalakbay nito sa isang maliit na bilang ng mga libro, ngunit sa loob ng ilang taon ang bilang ng mga aklat nito ay lumampas sa 3,000. Noong ika-5, isang libro ang dinala mula sa Belat para sa aklatang ito. Ang bayan ng Dhaka ay tinanggap ang Rabindranath sa World Cup noong 8 Pebrero 1920.

Sa panahon ng Pakistan, ang Northbrook Hall ay nagsimulang mawalan ng pamana. Ang aklatan ay naging hindi magamit at napabayaan ng mga awtoridad. Unti-unting bumababa ang bilang ng mga mambabasa. Sa panahon ng Digmaan ng Pagpapalaya karamihan ng mga libro sa aklatang ito ay nawasak. Sa kabila ng kalayaan, marami ang hindi nagawa upang mabawi ang nawala na pamana ng aklatan. Sa iba't ibang mga oras sa paligid ng Northbrook Hall, nagkaroon ng isang sentro ng kombensyon at isang gusali na masigla sa publiko, na higit na nahihigop ang pang-akit. Ayon sa Rule 20, ang Northbrook Hall ay nakalista bilang isang mahusay na binalak na pag-install ni Rajuk. Ang bulwagan ay kasalukuyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Dhaka City Corporation. Sa kasalukuyan, ang Farashganj Sporting Club ay ang tanggapan ng Commissioner No.1 sa lugar. Matatagpuan ang DCC Community Center at ang Opisina ng Farsaganj Diabetic Association.

Pangalan ng Lalkuthi

Ang gusali ng Northbrook Hall, na itinayo noong 122, ay pininturahan ng pula. At kalaunan ang Northbrook Hall na ito ay tinawag na Lalcuthi. Kaya ang pangalan nito ay Northbrook Hall o Lalcutty.

Arkitektura

Ang gusali ng Northbrook Hall ay itinayo sa isang malaking lupain ng lugar sa Wiesghat sa mga bangko ng Buriganga River, isinasaalang-alang ang iba't ibang mga pakinabang ng istilo at diskarte sa konstruksyon ng Mughal. Mayroong apat na mga dekorasyong pinalamutian ng dekorasyon sa magkabilang panig ng gusaling ito sa makintab na pulang Langa. Ang mga octagonal minarets ay nailalarawan at ginawa. May isang pintuan ng pasukan sa hilagang bahagi ng gusali. Ang lahat ng mga pintuan ay Equestrian at semi-pabilog. Ang tuktok ng gusali ay napakataas bilang isang bantayog sa tradisyon ng mga Muslim. Matatagpuan sa ibaba ng rurok, ang pandekorasyon na mas mababang deck. Sa oras na iyon, ang gusali ay parang isang mula sa timog at mula sa hilaga ito ay ganap na naiiba. Bilang isang resulta, ang isang bagong bisita ay hindi maintindihan ang biglaang hitsura ng gusali. Mula sa mga bangko ng ilog Buriganga, ang mga monolitikong baka ng gusali ay may malaking pulang simboryo, mataas na taluktok, at mababang mga butas. Ang gilid ng gusali ay kagiliw-giliw na makita. Gayunpaman, ngayon ang gusali ay hindi na nakikita habang tumatakbo sa buriganga dahil ang iba't ibang mga tindahan ay nakalagay sa timog na bahagi ng bulwagan.

# Actually we know in the social media and net media we can see lot of videos but we can't reached all videos for watching.

# Some time we miss some videos so i will upload everyday some videos for the d.dtubers watch and enjoy.

@Video: Collected
@Format : mp4
@Blog/Content : My self (Original)
@Uploaded by : @nevlu123![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# My favourite steemains which help me all time
#1 @melip
#2 @solominer
#3 @mathworksheets
#4 @sultan-aceh
#5 @xpilar
#6 @saqibmirza
#7 @moeenali
#8 @bosferi123
#9 @rayhan111
#10 @lavanyalakshman
And also more steemains......................thanks to all for suporting me.......

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

![gifeditor_20180620_194330.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmRB5KGPKTQR1kvSNpWdAX8XwNCfba237eMrirbtEzWB8i/gifeditor_20180620_194330.gif)

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

My Another Platform

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

Platform | URL/Username
-|-
https://i.postimg.cc/sD9KTBtM/steem.png  Steemit | https://steemit.com/@nevlu123

https://i.postimg.cc/fk4yGTpy/weku.png
Weku | https://main.weku.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/hvx6H1SV/D5z-H9-Syx-CKd9-GJ4-T6rk-Bdeq-Zw1co-QAa-Qy-CUz-UF4-Foz-Bv-W6xf-LX2-PECcvq-Brku4u7.png
Whaleshares | https://whaleshares.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/jj6rSHvH/bearshare.png
Bearshares | https://bearshares.com/@nevlu123

* @PARTIKO
https://partiko.app/referral/nevlu123

* @D.tube
https://d.tube/#!/v/nevlu123

* @Jamaa
https://jamaa.com/@nevlu123
https://highmiles.com/@nevlu123

* @Serey
https://serey.io/@nevlu123

* @Publish0x
https://www.publish0x.com/@nevlu123

* @Weyoume
https://alpha.weyoume.io/@nevlu123

* @tipestry
https://tipestry.com/profile/5d3de0e950f3ed6f68d25079/nevlu123

* @Minds
https://www.minds.com/nevlu123
* @Narrative
https://www.narrative.org/m/nevlu123
* @Scorum
https://scorum.com/en-us/profile/@nevlu123

* @Sprtshub
https://v1.sprtshub.io/@nevlu123

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# Airdrop;
@Byteball
https://steem-byteball.org/#VSS4P4TB7QCCXCKX4YBJBQU7AUXVPNQD

https://i.postimg.cc/c4cKPrck/solaai.png
Sola| https://sola.ai/amdad_hossain![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)


# Crypto Earning Site:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

* Free Doge coin :
https://t.me/Dogecoin_click_bot?start=QrrW

* Free Bitcoin per Hour:
https://freebitco.in/?r=20029754

* Bitcoin server mining (1)
https://btcone.co/262882

* Bitcoin server mining (2)
https://btconline.io/3713349


* Free Bitcoin cash
http://coinverting.com/?ref=257204&game=7&pf=2

* Bitcoin server mining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud.bitcoin.server.mining&referrer=utm_source%3Dbtc%26utm_medium%3Dbonus%26refid%3Dm1fc36c
Ref code: CTRUSQJO


* Storm Play app (Bitmaker app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cakecodes.bitmaker
Ref code : WBRKAP1Q


* BCH Button Spinner
Ref code : nevlu

* BCH Cloud MINER
Ref code : ID6833


# Some Usefull Wallet Addresses:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

* BTC wallet Address
36KYaEqB69vtHjLUx3JzhxL41QKVqeFPHY

* BCH wallet Address
qzrl5sm7ahp5hfl4z3jxpu5zp6ww7ys23u0usulljp

* ETH wallet Address
0x9a6B55F38dA24000F6522a1efaC87C4A79697Fc6

* Doge Wallet Address
D6ivcGoUviFePMfMmwSxz13Gq69BA43E1r

* LTC wallet Address
MGYeJsAg2Pq3LPaNpHfJL6n2kfiZGsaNTM

![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

![images (10).png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbGJb2XWYi1GHmek1BNd1iuhPJBRJmtNrevqSxMRbHp7c/images%20(10).png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

My Discord link


![ieee-projects-whatsup3.png](https://images2.weku.io/DQmZcfuTSJB26uda4freZQ91fa6N7SWnRXTsaV9jr8n9QDy/ieee-projects-whatsup3.png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

My what's App
![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

🌄💚🌹🌹@nevlu123🌹🌹💚🌄
🌄💚Upvote🌹🌹🌹🌹Me💚🌄
🌄💚Follow🌹🌹🌹🌹Me💚🌄

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)
Click....👆

# Best Regards @nevlu123 And Special Thanks to All Friends who are supporting this Post

![gifeditor_20181225_230443.gif](https://images2.weku.io/DQmVw4tYp7xXTvNZqLRJhDrQonJhwxpHr1utpJudH6D5vyD/gifeditor_20181225_230443.gif)