Mainamati War Cemetery is a Commonwealth War Cemetery located in Comilla, Bangladesh.

Author: nevlu123

Description:
Mainamati War Cemetery
Best tourist-place of Banngladesh.

Mainamati War Cemetery is a Commonwealth War Cemetery located in Comilla, Bangladesh.


Hello friends i juat uploaded another video for d.tube user and all as like before.Myanmar (then Burma), Assam, and Bangladesh's three battlefields have been erected to preserve the memory of the 4 Commonwealth soldiers killed in the war in Burma in 1-3. There are two Commonwealth of Cemeteries in Bangladesh, the other of which is located in Chittagong. Each year, many visitors come to the cemetery to pay tribute to the soldiers killed in the war.

Description

Mainamati Ran Cemetery is a graveyard of Indian (then) and British soldiers killed in World War II (3-5). It was created in 1-3. The cemetery is located very close to Comilla Cantonment, about 5 km from Comilla city. The tomb was established by the Commonwealth War Graves Commission (CWGC) and operated by the tomb. An annual prayer meeting is held here in November each year with religious leaders of all faiths.

Mainamati was a small village at that time, but was turned into a large army base. A large hospital is set up here. Besides, Comilla was a battlefield, air base, and the headquarters of the 14th Army before being transferred to Imphal in the 5th. There are 3 tombs in this tomb. Most of them are dead soldiers of the then hospital. Moreover, after the war, some bodies were shifted from different places to be buried here. According to the force, there are 4 sailors, 3 soldiers and 4 aviators. It was possible to identify a total of 120 victims.

Mainamati War Cemetery, Comilla

Maynamati war cemetry comilla

The countries in which the casualties of the war were employed were:

Nominated States of the country - Canada 12 Australia 12 New Zealand, South Africa ১ undivided India * 1 Rhodesia ৩ East Africa ৫৬ West Africa ৮৬ Burma (present-day Myanmar) ১ Belgium ল্যান্ড Poland ল্যান্ড Japan ৪ 21 "India is known as" undivided present India ".

At the entrance to the tomb is an arch house, on which the walls of the tomb are recorded in English and Bengali, with a wall panel. Inside is a wide path straight ahead, with rows of rows on either side. According to the religion of the soldiers, their grave fruits can be noted along with the name, date of death, rank, religious symbols - crucifixion of the graves of Christians, Arabic writing of Muslims' grave fruits (eg: Huval Gafur). Across the wide path is the straight staircase to the altar, with a crucifix symbolizing Christianity. On the other side of the altar are two more arcade houses. These arcades can be accessed from the back of the tomb with the house. There are also many more graves. In the center of each of the two tombs, one flower is decorated. Besides, there are many trees in the entire tomb. There is an exceptional grave adjacent to the wide passageway in the front of the tomb, which is surrounded by a space with 20 tombs. The place was originally a mass grave of 20 pilots, with the following:

These plaques bear the names of twenty-three Airmen whose remains lie here in one grave.


Mainamati Oorlogsbegraafplaas

Mainamati Oorlogsbegraafplaas
Mainamati War Cemetery is 'n oorlogsbegraafplaas van die Statebond in Comilla, Bangladesh. Mianmar (destyds Birma), Assam en die drie slagvelde van Bangladesh is opgerig om die geheue te bewaar van die vier Statebondsoldate wat in 1-3 in die oorlog in Birma vermoor is. Daar is twee Commonwealth of Cemetery's in Bangladesh, waarvan die ander in Chittagong geleë is. Jaarliks ​​kom baie besoekers na die begraafplaas om hulde te bring aan die soldate wat in die oorlog dood is.

storie

Mainamati Ran Cemetery is 'n begraafplaas van Indiese (destydse) en Britse soldate wat in die Tweede Wêreldoorlog (3-5) dood is. Dit is in 1-3 geskep. Die begraafplaas is baie naby Comilla Cantonment geleë, ongeveer 5 km van die stad Comilla af. Die graf is deur die Commonwealth War Graves Commission (CWGC) opgerig en deur die graf bedryf. 'N Jaarlikse gebedsbyeenkoms word elke jaar in November hier gehou met godsdienstige leiers van alle gelowe.

Mainamati was destyds 'n klein dorpie, maar is omskep in 'n groot weermagbasis. 'N Groot hospitaal word hier ingerig. Buitendien was Comilla 'n slagveld, lugbasis en die hoofkwartier van die 14de weermag voordat sy in die 5de na Imphal oorgeplaas is. Daar is 3 grafte in hierdie graf. Die meeste van hulle is dooie soldate van die destydse hospitaal. Boonop is sommige liggame na die oorlog verskuif van verskillende plekke om hier begrawe te word. Volgens die mag is daar 4 matrose, 3 soldate en 4 vliegtuie. Dit was moontlik om altesaam 120 slagoffers te identifiseer.

Mainamati Oorlogsbegraafplaas, Comilla

Oorlogsherdenking comilla van Maynamati

Die lande waarin die slagoffers van die oorlog gewerk het, was:

Benoemde State van die land - Kanada 12 Australië 12 Nieu-Seeland, Suid-Afrika ১ Indië verdeel * 1 Rhodesië ৩ Oos-Afrika ৫৬ Wes-Afrika ৮৬ Birma (hedendaagse Myanmar) ১ België ল্যান্ড Pole ল্যান্ড Japan ৪ 21 "Indië staan ​​bekend as" onverdeelde huidige Indië ".

By die ingang van die graf is 'n booghuis waarop die mure van die graf in Engels en Bengali opgeteken is, met 'n muurpaneel. Binne is 'n breë paadjie reguit voor, met rye rye aan weerskante. Volgens die godsdiens van die soldate kan hul ernstige vrugte saam met die naam, datum van die dood, rang, godsdienstige simbole opgemerk word - kruisiging van die grafte van Christene, Arabiese skryfwerk van die grafvrugte van die Moslems (bv. Huval Gafur). Oorkant die breë paadjie is die reguit trapaltaar, met die kruis die Christelike heilige simbool. Aan die ander kant van die altaar is nog twee arkadehuise. Van die agterkant van die graf af is toegang tot die arkades met die huis. Daar is ook baie meer grafte. In die middel van elk van die twee grafte is een blom versier. Daarbenewens is daar baie bome in die hele graf. Daar is 'n besonderse graf langs die breë gang voor die graf, wat omring word deur 'n ruimte met 20 grafte. Die plek was oorspronklik 'n massagraf van 20 vlieëniers, met die volgende:

Hierdie gedenkplate bevat die name van drie-en-twintig Airmen wie se oorblyfsels hier in een graf lê.

Mainamoti bello semetri

Mainamoti bello semetri
Mainamoti re publica bellum bello coemeterium, in cimiterio est sita Comilla, Bangladesh. In 1941-1945 Birmania (XLV) rei publicae militibus occisus in bello gestiunt eorum memorias in Africa (et Burma), Assam interretiali WikiLeaks creatus IX misit cimiterio. In interretiali WikiLeaks, qui ibi sunt duo Reipublicae bello coemeterium, altera quae sita est in Sunset. Multis belli sagittis quotannis in coemeterio milites colere.

historia

Bellum Orbis Terrarum meminisse Mainamoti coemeterium (1939-1945) in India mortuus est (erit), et Britanniae militibus ducerentur. Condita erat 1943-1944. VII de civitate Dei ex chiliometrorum Comilla Comilla Cantonment juxta sepulcrum ad bellum. De bello rei publicae graves funus Commission (CWGC) ab condita est, qui, rem ratione et coemeterio. Et omnes principes religionis ® dei sectis innitentes omni anno, in November, quod tenuit annui prarthanasabha.

Mainamoti parva villa tempore, sed major erit basi exercitum fit. Ecce positus est in are magno hospitium. Proelium fuit Comilla supellectilem copia regione caeli bases MCMXLIV in conspectu exercitus praetoria Imphal quarta transferri. DCCXXXVI habeat coemeterium, in sepulcris. Most mortuorum milites de era in hospitium. Deinde post bellum transferre sine aliqua loca ex cadaveribus tumulata. Hic sunt III ad normam nautae, milites, et DLXVII CLXVI gubernatoresque conduci coepti. A summa DCCXXIII qui occisus est, eadem fieri potest.

Mainamoti bello coemeterium, Comilla

Maynamati bellum cemetry Comilla

Populi sunt in bello iam servivit in exercitu, qui sunt:

Et namasainyasankhyayuktarajya CCCLVII Canada I Australia I New Zealand IV South Africa I indivisa India * CLXXVIII Rhodesiensis III Oriente Africa LVI West Africa LXXXVI Birmania (nunc Suspendisse) I Belgium I Finland I Iaponia IV * "indivisa India," notam huius in India, Etiam quis purus interretiali WikiLeaks curam latissima per loca et sampurnatukuke.

Funus domum ostium de deinceps cryptoporticus, in interiorem murum cimiterii scriptor historiae, et scribes in Lingua Latina A et laminam murum fetibus apta est. Adverso platea quibus absconditur mucroni utrimque versus. Milites occidit et sepelierunt sub nomine religionis, dies mortis, titles potest esse tum in religionis Christianae signum crucis titulus monumenti, in Arabica Taciti sepultura tabulas (eg huyala gaphura) significant. Per viam sunt wide similitudinem tribunalis rectum in conspectu Domini super altare, armis papalibus insigniter est, in praecepto evangelico Signum crucis. Quod altare sit a mox cornua duo deinceps cryptoporticus locus. Haec tergo porticum unam partem domus ire ad funus domum. Sunt etiam plures Repugnantiae lamina sepulcris. Duae mensae erunt super tumulo flos de medio armis papalibus insigniter est. Et arbores plenae sunt samadhiksetrei. Lata via partes iuxta sepulcrum ante funus optimum est: in loco, ubi ferrum per buried simul fuit circa III. Hoc est primum quod a mole sepulcrum bimanasainikera III populo, qui legit;

Hae tabulae quorum reliquiae hic Airmen mina Viginti trium in sepulcro.

Mainamati War Cemetery

Mainamati War Cemetery
Ang Mainamati War Cemetery ay isang Commonwealth War Cemetery na matatagpuan sa Comilla, Bangladesh. Ang Myanmar (noon Burma), Assam, at tatlong larangan ng digmaan sa Bangladesh ay itinayo upang mapanatili ang memorya ng 4 na sundalong Komonwelt na napatay sa digmaan sa Burma noong 1-3. Mayroong dalawang Commonwealth of Cemeteries sa Bangladesh, ang iba pang kung saan matatagpuan sa Chittagong. Bawat taon, maraming mga bisita ang dumarating sa sementeryo upang magbigay pugay sa mga sundalo na namatay sa giyera.

Paglalarawan

Ang Mainamati Ran Cemetery ay isang libingan ng mga Indian (noon) at mga sundalong British na napatay sa World War II (3-5). Ito ay nilikha noong 1-3. Matatagpuan ang sementeryo malapit sa Comilla Cantonment, mga 5 km mula sa lungsod ng Comilla. Ang libingan ay itinatag ng Komonwelt War Graves Commission (CWGC) at pinatatakbo ng libingan. Ang isang taunang pulong ng panalangin ay gaganapin dito sa Nobyembre bawat taon kasama ang mga pinuno ng relihiyon ng lahat ng mga relihiyon.

Ang Mainamati ay isang maliit na nayon sa oras na iyon, ngunit naging isang malaking base ng hukbo. Isang malaking ospital ang naka-set up dito. Bukod sa, Comilla ay isang larangan ng digmaan, base sa hangin, at punong-himpilan ng 14th Army bago ilipat sa Imphal sa ika-5 Mayroong 3 libingan sa libingan na ito. Karamihan sa kanila ay mga patay na sundalo ng ospital noon. Bukod dito, pagkatapos ng digmaan, ang ilang mga katawan ay inilipat mula sa iba't ibang mga lugar upang mailibing dito. Ayon sa puwersa, mayroong 4 na mandaragat, 3 sundalo at 4 na aviator. Posible upang matukoy ang isang kabuuang 120 na biktima.

Mainamati War Cemetery, Comilla

Maynamati war cemetry comilla

Ang mga bansang pinagtatrabahuhan ng digmaan ay:

Nominated States ng bansa - Canada 12 Australia 12 New Zealand, Timog Africa ১ hindi nabuong India * 1 Rhodesia ৩ East Africa ৫৬ West Africa ৮৬ Burma (kasalukuyang-araw na Myanmar) ১ Belgium ল্যান্ড Poland ল্যান্ড Japan ৪ 21 "Ang India ay kilala bilang" undivided present India ".

Sa pasukan sa libingan ay isang arko ng bahay, kung saan ang mga dingding ng libingan ay naitala sa Ingles at Bengali, na may dingding sa dingding. Sa loob ay isang malawak na landas na diretso sa unahan, na may mga hilera ng mga hilera sa magkabilang panig. Ayon sa relihiyon ng mga sundalo, ang kanilang mga malubhang bunga ay maaaring mapansin kasama ang pangalan, petsa ng kamatayan, ranggo, simbolo ng relihiyon - paglansang sa mga libingan ng mga Kristiyano, pagsulat ng Arabe ng mga libingang prutas ng mga Muslim (halimbawa: Huval Gafur). Sa buong malawak na landas ay ang tuwid na hagdanan patungo sa dambana, na may isang krusipiho na sumisimbolo sa Kristiyanismo. Sa kabilang panig ng dambana ay dalawa pang arcade house. Ang mga arcade ay maaaring mai-access mula sa likuran ng libingan kasama ang bahay. Marami ring libingan. Sa gitna ng bawat isa sa dalawang libingan, pinalamutian ang isang bulaklak. Bukod, maraming mga puno sa buong libingan. Mayroong isang pambihirang libingan na katabi ng malawak na daanan sa harap ng libingan, na napapaligiran ng isang puwang na may 20 libingan. Ang lugar na ito ay orihinal na isang libingan ng 20 piloto, kasama ang mga sumusunod:

Ang mga plake na ito ay nagdadala ng mga pangalan ng dalawampu't tatlong Airmen na nananatiling nakahiga dito sa isang libingan.
Actually we know in the social media and net media we can see lot of videos but we can't reached all videos for watching.Some time we miss some videos so i will upload everyday some videos for the d.dtubers watch and enjoy.

Video: Collected
Format : mp4
Blog/Content : My self (Original)
Uploaded by : @nevlu123![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# My favourite steemains which help me all time
#1 @melip
#2 @solominer
#3 @mathworksheets
#4 @sultan-aceh
#5 @xpilar
#6 @saqibmirza
#7 @moeenali
#8 @bosferi123
#9 @rayhan111
#10 @lavanyalakshman
And also more steemains......................thanks to all for suporting me.......

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

![gifeditor_20180620_194330.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmRB5KGPKTQR1kvSNpWdAX8XwNCfba237eMrirbtEzWB8i/gifeditor_20180620_194330.gif)

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

My Another Platform

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

Platform | URL/Username
-|-
https://i.postimg.cc/sD9KTBtM/steem.png  Steemit | https://steemit.com/@nevlu123

https://i.postimg.cc/fk4yGTpy/weku.png
Weku | https://main.weku.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/hvx6H1SV/D5z-H9-Syx-CKd9-GJ4-T6rk-Bdeq-Zw1co-QAa-Qy-CUz-UF4-Foz-Bv-W6xf-LX2-PECcvq-Brku4u7.png
Whaleshares | https://whaleshares.io/@nevlu123

https://i.postimg.cc/jj6rSHvH/bearshare.png
Bearshares | https://bearshares.com/@nevlu123

* @PARTIKO
https://partiko.app/referral/nevlu123

* @D.tube
https://d.tube/#!/v/nevlu123

* @Jamaa
https://jamaa.com/@nevlu123
https://highmiles.com/@nevlu123

* @Serey
https://serey.io/@nevlu123

* @Publish0x
https://www.publish0x.com/@nevlu123

* @Weyoume
https://alpha.weyoume.io/@nevlu123

* @tipestry
https://tipestry.com/profile/5d3de0e950f3ed6f68d25079/nevlu123

* @Minds
https://www.minds.com/nevlu123
* @Narrative
https://www.narrative.org/m/nevlu123
* @Scorum
https://scorum.com/en-us/profile/@nevlu123

* @Sprtshub
https://v1.sprtshub.io/@nevlu123

![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

# Airdrop;
@Byteball
https://steem-byteball.org/#VSS4P4TB7QCCXCKX4YBJBQU7AUXVPNQD

https://i.postimg.cc/c4cKPrck/solaai.png
Sola| https://sola.ai/amdad_hossain![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)


# Crypto Earning Site:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

* Free Doge coin :
https://t.me/Dogecoin_click_bot?start=QrrW

* Free Bitcoin per Hour:
https://freebitco.in/?r=20029754

* Bitcoin server mining (1)
https://btcone.co/262882

* Bitcoin server mining (2)
https://btconline.io/3713349


* Free Bitcoin cash
http://coinverting.com/?ref=257204&game=7&pf=2

* Bitcoin server mining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud.bitcoin.server.mining&referrer=utm_source%3Dbtc%26utm_medium%3Dbonus%26refid%3Dm1fc36c
Ref code: CTRUSQJO


* Storm Play app (Bitmaker app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cakecodes.bitmaker
Ref code : WBRKAP1Q


* BCH Button Spinner
Ref code : nevlu

* BCH Cloud MINER
Ref code : ID6833


# Some Usefull Wallet Addresses:
![U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif](https://images2.weku.io/DQmfVZjBp6fmW2yZUpKSYo9tzrXbjNBzqJ3aMKagA3p6xzR/U5drywcy3hWoMsATpf3ZCEWrAy8WcRv.gif)

* BTC wallet Address
36KYaEqB69vtHjLUx3JzhxL41QKVqeFPHY

* BCH wallet Address
qzrl5sm7ahp5hfl4z3jxpu5zp6ww7ys23u0usulljp

* ETH wallet Address
0x9a6B55F38dA24000F6522a1efaC87C4A79697Fc6

* Doge Wallet Address
D6ivcGoUviFePMfMmwSxz13Gq69BA43E1r

* LTC wallet Address
MGYeJsAg2Pq3LPaNpHfJL6n2kfiZGsaNTM

![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

![images (10).png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbGJb2XWYi1GHmek1BNd1iuhPJBRJmtNrevqSxMRbHp7c/images%20(10).png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

My Discord link


![ieee-projects-whatsup3.png](https://images2.weku.io/DQmZcfuTSJB26uda4freZQ91fa6N7SWnRXTsaV9jr8n9QDy/ieee-projects-whatsup3.png)

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)

My what's App
![9b84b5dcf0a53.png](https://images2.weku.io/DQmYEThx2vHrcbS1CyZFAyyj8qqJatjKVGhPeyqp9tvt5h3/9b84b5dcf0a53.png)

🌄💚🌹🌹@nevlu123🌹🌹💚🌄
🌄💚Upvote🌹🌹🌹🌹Me💚🌄
🌄💚Follow🌹🌹🌹🌹Me💚🌄

![img_grphx_fugh87.gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmURdSeLP6ERA3Gm1LzGGLRAfND6qguWEzsDxnkhJaRYYz/img_grphx_fugh87.gif)
Click....👆

# Best Regards @nevlu123 And Special Thanks to All Friends who are supporting this Post

![gifeditor_20181225_230443.gif](https://images2.weku.io/DQmVw4tYp7xXTvNZqLRJhDrQonJhwxpHr1utpJudH6D5vyD/gifeditor_20181225_230443.gif)